วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-10-27

PROMOTING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY WITH BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA

ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ, นพรัตน์ ไชยชำนิ, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, วันดี สุทธรังสี, ภาวดี เหมทานนท์

3729-3744

INNOVATION MANAGEMENT FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT

ปัญญา เลิศไกร, นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์, ลัญจกร นิลกาญจน์, กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์

3745-3757

SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND

กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์, พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ, สุพัตรา สันติรุ่งโรจน์

3758-3772

THE INTEGRATION OF THE BUDDHIST DOCTRINES TO THE NEW THEORY AGRICULTURE CONCERNING TO THE KING’S PHILOSOPHY

พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)

3773-3787

THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE

พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร), พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ), กันตภณ หนูทองแก้ว, พระธีรวัฒน์ อนาวิโล (ทองบุญชู), พระมหาศักดิ์ดา สิริเมธี (หารเทศ)

3788-3804

THE TAPEE BASIN WISDOM : THE HISTORY VALUES AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION

จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ, ประสิทธิ์ พันธวงษ์

3805-3825

A MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATION TOWARDS WORLD CLASS STANDARD OF SCHOOLUNDER OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION

พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม, พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ, สมคิด สร้อยน้ำ

3826-3842

THE STRATEGY FOR EFFECTIVE ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

สมบูรณ์ เทพศรัทธา, รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย, สุรชัย อนุตระกูลชัย

3843-3855

BUDDHIST INTEGRATIVE STRATEGY FOR COMPETENCY DEVELOPMENT OF GOVERNMENT TEACHERS UNDER KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3

หวิน จำปานิน, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

3856-3869

A DEVELOPMENT OF THE THERAVADA BUDDHIST GOOD GOVERNANCE INDICATORS FOR MONASTERY ADMINISTRATION

พระมหาวสันต์ ญาณสิทฺธิ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

3870-3886

THE EFFECT OF AQUATIC AEROBIC PROGRAM OF ELDERLY PEOPLE AT BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON SI THAMMARAT

ยุพิน หมื่นทิพย์, มนันชญา จิตตรัตน์, วิลาสินี แผ้วชนะ

3887-3900

A STRATEGY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN 21ST CENTURY OF SCHOOLS UNDER JURISDICTION OF LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION

พัชรินทร์ ชัยจันทร์, รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย

3901-3916

DEVELOPMENT GEONS JAM PROGRAM FOR INCREASING SPATIAL AND MATHEMATICAL ABILITIES AMONG EARLY CHILDHOOD

สุมาลี สมนึก, ปริญญา เรืองทิพย์, ปรัชญา แก้วแก่น

3917-3937

A STRATEGY OF THE ADMINISTRATION OF SCHOOL CURRICULUM FOR CAREER PROMOTION AND EMPLOYMENT IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS ALONG THE CHIANG RAI BORDER

ปิย สุดิสุสดี, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช

3938-3947

THE ADMINISTRATORS’ MANAGERIAL COMPETENCY IN EASTERN LOCAL GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION, MINISTRY OF INTERIOR

นภาวรรณ รุ่งจำรัส, สมนึก ทองเอี่ยม, ประยูร อิ่มสวาสดิ์

3948-3965

THE APPLICATION OF BUDDHIST ETHICS FOR DEVELOPING THE LIFE QUALITY THROUGH THE SHADOW PUPPET PLAYS OF NANG ATTHAGHOSIT (CHIN DHAMMAGHOT)

พระมหาไพศาล วิสาโล (ครูกิมโสม), สวัสดิ์ อโณทัย, สมบูรณ์ บุญโท

3966-3984

BUDDHIST PSYCHOLOGY FACTORS GENERATING COGNITIVE PROCESSES IN BUDDHIST ART

พระนิตินันต์ สนฺตกาโย (บุญสิริพิพัฒน์), สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, พุทธชาติ แผนสมบุญ

3985-4000

THE APPLICATION OF BUDDHIST PHILOSOPHY IN THE SUMMER NOVICE ORDINATION PROJECT MANAGEMENT IN THUNGYAI DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร) ภักดีชน, ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง, สวัสดิ์ อโณทัย

4001-4015

LABOUR SKILL DEVELOPMENT STRATEGIES OF PRIVATE VOCATIONALDEVELOPMENT SCHOOLS IN UPPER NORTHEASTERN REGION

กัญญารัตน์ วัฒนสุขสิน, บุษกร สุขแสน, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

4016-4029

A STRENGTHENING GUIDELINE OF THE BODHISATTVA ON THE ETHICAL BASE OF MAHAYANA BUDDHISM ON BUDDHIST PSYCHOLOGY

พระปรีชา เถี่ยนกือ (โพธิ์เงิน), สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล, พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ

4030-4040

A STUDY OF BUDDHIST COUNSELING PSYCHOLOGY INTEGRATED APPROACH

พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี)

4041-4055

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR THAI TRADITIONAL MEDICINE OF BUDDHIST MONKS IN SURAT THANI PROVINCE

ประสิทธิ์ พันธวงษ์, บุญรัตน์ ครุฑคง, พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร, วิสัย พัฒนพงศ์, จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ

4056-4075

THE COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE YOUTH THROUGH VIRTUAL TRAINING CAMP: A CASE STUDY OF STUDENTS IN SCHOOLS UNDER NAKHON SI THAMMARAT MUNICIPALITY

พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ), พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร), กันตภณ หนูทองแก้ว, พระมหาอนุชิต อนนฺตเมธี (ปราบพาล), พระมหาศักดิ์ดา สิริเมธี (หารเทศ)

4095-4105

A STRATEGY FOR BRAND CREATION OF HIGHLY FAMOUS PRIVATE SCHOOLS

สมชาติ ธรรมโภคิน, ศศิรดา แพงไทย

4119-4132

STRATEGIES FOR LEARNING RESOURCES MANAGEMENT FOR EXCELLENCE OF RAJAPARK INSTITUTE

ณพัฐธิกา ปิติเลิศศิริกุล, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, ไพรภ รัตนชูวงศ์

4149-4165