วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-05-31

POLITICAL PARTY: TO PROMOTE THE ACTIVE PARTICIPATION OF THE YOUNG GENERATION IN 2562.

กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์

1076-1094

THE ROLES AND FACTORS OF FEMALE ARTISTS IN THAI SOCIETY

ปัติมา โฆษิตเกษม, จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์, อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์

1109-1129

DEVELOPMENT OF TEACHING AND LEARNING EUCATIONAL INNOVATION OF PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DIVISION

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ ชาญชาติ, สมศักดิ์ บุญปู่, ระวิง เรืองสังข์

1130-1147

DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT USING ACTIVE LEARNING ON THE CIVIC DUTIES FOR 2ND SECONDARY SCHOOL STUDENTS AT WAT SALAMEECHAI MUNICIPAL SCHOOL, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

พระมหาอภินันท์ นนฺทภาณี (คำหารพล), พระธีรวัฒน์ อนาวิโล (ทองบุญชู) , พระมหาศักดิ์ดา สิริเมธี (หารเทศ), นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ, สมชัย ศรีนอก

1148-1160

HOLISTIC WELL-BEINGS PROMOTION FOR BALANCED WAY OF LIFE ACCORDING TO BUDDHIST PSYCHOLOGY

สานุ มหัทธนาดุลย์, สริตา มหัทธนาดุลย์

1161-1172

THE MANAGEMENT FABRICS FOCUSED IN IDENTITIES OF THE ASEAN

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, พระราชสิทธริเวที ., พระครูศรีเมธาภรณ์ ., พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี

1232-1248

WORLD INHERIATE AYUTTHAYA PROVINCE: POBLEM OBSTRUCTION AND PROCESS MANAGEMENT OF REGION PARTICIPATION.

พระสิทธิสิงหเสนี (โสภโณ สิงหเสนี), นพดล ดีไทยสงค์, พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ ., พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ

1267-1280

SCHOOL OF ELDERS: WELL-BEING SYSTEM MANAGEMENT AND BENEFITS IN THE SCHOOLS IN CASE OF THE SOUTH OF THAILAND.

พระครูวิรัติธรรมโชติ ., สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, พีระพล สงสาป

1339-1362

STRATEGIES FOR BUDDHISM PROPAGATION OF OVERSEAS DHAMMADUTA BHIKKHUS.

พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง)

1363-1378

MOTIVATION STRATEGIES FOR LEARNING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

ยงยุทธ ดูสาย, อินถา ศิริวรรณ, บุญเชิด ชำนิศาสตร์

1379-1396

GUIDELINES FOR APPLYING THE BUDDHIST PRINCIPLE ON SUPPORTING THE HOUSEHOLDER IN THE PRESENT THAI FAMILY.

พระครูสิรธรรมานุยุต (อภิรมย์ พลชะนะ)

1397-1414

PARENTS PARTICIPATION IN DEVELOPING ON STUDENT ASSISTANT SYSTEM OF NAKHON SI THAMMARAT VOCATIONAL COLLAGE.

เพ็ญนภา สมบันดาล, ไมตรี จันทรา, สุภาพ เต็มรัตน์

1415-1431

THE PERFORMANCE OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS IN LEARNING-FOCUSED CHILD CENTERED APPROACH UNDER THE OFFICE OF THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 13.

ยุทธพงศ์ รักษา, อโนทัย ประสาน, สุภาพ เต็มรัตน์

1432-1450

A MODEL OF THE SINGLE MOTHERS’S LIVELIHOOD IN THE INTEGRATED BUDDHIST PERSPECTIVE

อรอุมา อสัมภินวัฒน์, พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ วันจันทร์), แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

1486-1511

THE APPLICATION OF THE BUDDHIST EPISTEMOLOGY OF KALAMASUTTA IN THE POSTMODERN THAI SOCIETY

พระครูปริยัติกิจวิธาน (ไพสิทธิ์ ศรีรอด), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย

1512-1530

THE BUDDHIST HERMENEUTICS ON FIVE PRECEPTS AND DEVELOPMENT ON THE QUALITY OF LIFE AND SOCIETY.

พระครูโกศลศรัทธาธรรม (จำนง สังวาลย์ไพร), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย

1531-1550

THE RECONSTRUCTION OF YOUTH TRAINING MANAGEMENT FOR MORAL CAMP THROUGH THE BUDDHIST PHILOSOPHY.

พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว), สวัสดิ์ อโณทัย, ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง

1551-1569

THE SUFFICIENT OCCUPATION IMMUNITY OF COMMUNITY ENTREPRENEURS IN NORTHEASTERN THAILAND.

เบญญาภา อัจฉฤกษ์, ไพวรรณ ปุริมาตร

1570-1585

THE FROMS AND PROSESSES OF MEDITATION TEACHING AT NAKHONSRITHAMARAT PROVINCE

พระครูภาวนากิจสุนทร วิ. .

1586-1602

PRATICE THE BUDDHIST FIVE PERCEPTS TO QUIT ALCOHOL DRINKING AT WAT CHEDIEMAEKRUA MAE FACK MAI SAM SAI CHIANG MAI PROVINCE

อุเทน ลาพิงค์, ตระกูล ชำนาญ, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, โผน นามณี

1603-1621