เผยแพร่แล้ว: 2018-05-03

กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินธโร), พระวิสุทธิภัทรธาดา, สุรพล สุยะพรหม

1-16

การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

พระครูสุวรรณวรการ, ทรงวิทย์ แก้วศรี, ยุทธนา ปราณีต

17-32

การบริหารโครงการภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร

พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร (ไกรทอง), ยุทธนา ปราณีต, สุรพล สุยะพรหม

33-46

การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง

พัชรี ชำนาญศิลป์, เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์, โกนิฏฐ์ ศรีทอง

75-90

LIP Model: กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธานี ชูกำเนิด, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, มารุต ดำชะอม, เอกรินทร์ สังข์ทอง

185-196

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสังฆรักษ์บุญชัย อาทิตย์ตั้ง, ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ, สุทธิพันธ์ อรัญญวาส

197-208

แนวนโยบายการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พงศ์ธณัติกาญจน์ พรมนิล, ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

245-262

รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

บดี ปุษยายนันท์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

221-232