การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง

Main Article Content

พัชรี ชำนาญศิลป์
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
โกนิฏฐ์ ศรีทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง ๒) ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง  ๓) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง  ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis)  โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Component  Analysis) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) จากผู้บริหาร, นักวิชาการทางพุทธศาสนา, นักวิชาการด้านภาวะผู้นำ จำนวน ๒๕ ท่าน  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)


            ผลการวิจัยพบว่า


            ๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง มีจำนวน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ มีจำนวน ๑๐  ตัวแปร  ๒) องค์ประกอบด้านความชำนาญ  มีจำนวน ๑๐  ตัวแปร ๓) องค์ประกอบด้าน มนุษยสัมพันธ์ มีจำนวน ๑๐  ตัวแปร ๔) องค์ประกอบด้านคุณธรรม มีจำนวน ๑๐  ตัวแปร


            ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการวางแผน มีความรอบคอบ กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และกำหนดทิศทาง มีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสบการณ์ มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝน ตั้งใจอดทน ให้ความช่วยเหลือ มองโลกในแง่บวก สร้างความสัมพันธ์ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ จริงใจ มีสัจจะ คำมั่นสัญญา  มีจิตใจเป็นกลาง กระจายอำนาจ ส่งเสริมการศึกษา นำหลักธรรมมาใช้ มีเหตุและผล รอบคอบ ใส่ใจประเมินผล สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น ยึดหลักอิทธิบาท ๔


          ๓. การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ (จักขุมา)  ประกอบด้วย สร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ  มีความรู้ความสามารถ มีการวางแผน มีแนวความคิดใหม่ ๆ ๒) องค์ประกอบด้านความชำนาญ (วิธูโร) ประกอบด้วย ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน เทคนิคและความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงาน ทักษะความชำนาญ มีความตั้งใจอดทน  ๓) องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพันธ์ (นิสสยสัมปันโน) ประกอบด้วย ความสุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่กระตือรือร้น มีใจผูกพันอยู่กับงาน สร้างมิตรภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น ๔) องค์ประกอบด้านคุณธรรม (อิทธิบาท ๔) การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความศรัทธาเชื่อมัน ส่งเสริมมีการศึกษาเพิ่มเติม ใส่ใจการประเมินผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ
ภณิชญา ชมสุวรรณ. คุณธรรมที่พึงประสงคของนักศึกษาอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๔๘.
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. ผศ.ดร. รัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, ๒๕๔๙.
(๒) วารสาร
ธิติวุฒิ หมั่นมี. “มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ : New Dimensions of executive government organizations”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗)
(๓) วิทยานิพนธ์
กรภัทร์ จารุกำเนิดกนก. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔.
กฤต ยิ้มฤทธิ์ และคณะ. “ศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก”. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖.
จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ. “การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม”, รายงานการวิจัย. ศูนย์สงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙.
เจษฎา นกน้อย. “การจัดการความหลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒.
ปชาบดี แย้มสุนทร. “กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิคส์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐.
วีรชัย อนันต์เธียร. “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเยาวชนไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย รศ., ดร. และคณะ. “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด”. รายงานวิจัย. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓.
อภิษฎาข์ ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์).บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
อินสร อภิวันท์สนองและคณะ. “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีคุณธรรม บ้างทุ่งโปง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว) ๒๕๔๘.

๒. ภาษาอังกฤษ
(I) Book:
C. Ruth Calman. Exploring the Underlying Traits of High-Performing Schools. 2010.
S. Colyer. Organizational Culture in Selected Western Australian Sport Organizations. (Western-Australia. Sport; Organizational-Culture; Association, Comparative-Study, Administration, 2000.

(II) Dissertation
Fleming Scott Saunders. “Leadership for Teacher Empowerment : The Relationship between the Communication Skills of Principals. Transformational Leadership. and the Empowerment of Teachers”. Ph.D. Dissertation. University of New Orleans : DAI-A 57/08. 1997.
L. A. Caldron. Characteristics of Excellent Teacher as Perceived by Student. Teacher And Administrators in the Los Angeles Community College. Dissertation Abstracts International.49 (9) : 2512-A ; March, 1989.


(III) Journal
J. Lowman. “Characteristics of Exemplary Teachers”. Silver Platter File. May. 1993 : 33.
J.A. Thomas. & P. Montgomery. “On Becoming a Good Teacher: Reflective Practice with Regard to Children’s Voice”. Journal of Teacher Education. 49 (5) : 372-380.
(V) CD-ROM
Msolla. Joyce. Jeremian. Assessing Administrative Skills and Knowledge of Teacher’ College Principals in Tanzania. CD-ROM. Available : UMI Dissertation. 1995.