เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ธเนศพล อินทร์จันทร์, ชยุต มารยาทตร์, ปทุมรัตน์ สีธูป

120-128