ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

ธเนศพล อินทร์จันทร์
ชยุต มารยาทตร์
ปทุมรัตน์ สีธูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 302 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .8841 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test,  f-test เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe


ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับมาก ด้านการตรวจสอบและประเมินผล อยู่ในระดับมาก) และด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร แยกตามเพศ อายุ การศึกษา ในภาพรวม 4 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 5).
สมุทรปราการ : เดช กมล ออฟเซท.
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2550). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2547. (ออนไลน). สืบค้นจาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id
=4&content_id=622, สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2550.
ชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์ (2553 ) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแนวทางในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดสกลนคร
ถวิล มาตรเลี่ยม. (2549). เทคนิคการบริหารนาย. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม.
เทศบาลนครพิษณุโลก. (2557). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557).
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก. เทศบาลนครพิษณุโลก. (2558). จำนวนประชากรที่อาศัยในเขต
เทศบาลนคร. พิษณุโลก : เทศบาลนครพิษณุโลก
สุภัคร พาณิชย์ศิริ (2554) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองไพร อำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.
กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
นพพงษ์ บุญจิตราดุล. (2550). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2551). การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง. (พิมพ์ครั้งที่) 2.
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ตะวัน.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์สื่อ เสริมกรุงเทพ.
ปกรณ์ ประจันบาน. (2552). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พูนศักดิ์ วัฒนธนาพันธุ์. (2553). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนัก.
ปลัดเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พีระศักดิ์ นิลทะสิน. (2551). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
มณฑ์ธรรม์ บุญใจเพ็ชร. (2550). ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์.
รุจิน์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม. (2551). การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : บุคพอยท์ .