กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2562): วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 14 ฉบับ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF