ด้วยก้าวของเราเอง: การเดินทางภายนอกและภายใน เรียนรู้ ปลดปล่อยพันธนาการ สู่จิตวิญญาณอิสระ

Main Article Content

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

บทคัดย่อ

ด้วยก้าวของเราเอง เป็นผลงานกวีนิพนธ์ของ ธมกร อันเป็นนามปากกาของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีผู้มีผลงานกวีนิพนธ์จำนวนมากและได้รับการยอมรับจากนักอ่านอย่างสูง เป็นกวีนิพนธ์ที่มีเป้าประสงค์เพื่อถ่ายทอดสัจภาวะในตัวตนของกวีที่เป็นนักสังเกต นักเรียนรู้ นักใช้ชีวิตเพื่อการก้าวเดินไปข้างหน้า รหัสนัยในบทกวีมุ่งสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงขัดเกลาทั้งโลกภายนอกและภายใน ด้วยกลวิธีทางภาษาหลากหลาย ให้ปัญญาแก่สังคม มุ่งให้ผู้คนมีความตระหนักและตระหนกต่อกระแสธารมืดบอดอันจะนำชีวิตไปสู่ความล่มสลายทางจิตวิญญาณ ใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐานยั่วยุให้ขบถต่อวิถีที่ไม่สอดคล้องต่อการเติบโตทางความคิดและปัญญา ทั้งนี้ เพื่อการปลดปล่อยผู้คนออกจากพันธนาการต่างๆ สู่ความอิสระและความสุข

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2556). ไลฟ์สไตล์. ค้นเมื่อ 16 เมษายน 2556. ค้นเมื่อ 16 เมษายน 2562 จาก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/520838
ดวงมน จิตร์จำนงค์. (2556). วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
ธมกร. (2562). ด้วยก้าวของเราเอง. กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2543). วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ศยาม.
Oknation Blog. (2551). ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์. ค้นเมื่อ 15 เมษายน 2562 จาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/krugarn/2008/11/11/entry-1
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (2553). “การเขียนหนังสือในฐานะการแสดงออกทางจิตวิญญาณ”