เผยแพร่แล้ว: 2022-04-06

ความต้องการและแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง, อับดุลคอเล็ด อัรรอฮีมีย์, จิรัชยา เจียวก๊ก, สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์

46-60

แนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จุฑารัตน์ อำนวยวุฒิกุล, ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์, อนันต์ ธรรมชาลัย

189-203

การจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี

สุภาวิณี โบว์สุวรรณ, ภคมน โภคะธีรกุล, วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

250-264

การขึ้นเขาคีรีวงคต: วิถีพุทธกับวิถีชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชน ของชาวพุทธ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พระมหาชาญ สร้อยสุวรรณ, พระครูกิตติธรรมประสาธน์ บุตรโสม, พระครูใบฎีกาณวัฒน์ กำลังรัมย์, ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

226-236

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย

พิสัณฑ์ โบว์สุวรรณ, ภคมน โภคะธีรกุล, วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

265-277