วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-07-29

AN ANALYSIS OF THE PRACTICAL BREATHING MEDITATION TEACHING BY BUDDHADASA BHIKKHU

พระมหายศธนา ปภากโร (ศรีวัฒนปภา)

2194-2212

THE SOLUTION OF DRINKING LIQUOR BY BUDDHISM INTREGATION

อุดมชัย อมาตยกุล, พูนชัย ปันธิยะ, เทพประวิณ จันทร์แรง, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม

2213-2232

THE POLICE ADMINISTRATION IN PREVENTION AND SUPPRESSION OF HUMAN TRAFFICKING OF PROVINCIAL POLICE REGION 5

วิศิษฎ์ แดนโพธิ์, พิภพ วชังเงิน, อติพร เกิดเรือง

2251-2270

ENCOURAGEMENT ON THE BUDDHIST ETHICAL BEHAVIORS OF BUDDHIST UNIVERSITY STUDENTS IN NORTHERN REGION

พระสัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ), พระครูศรีวรพินิจ ., พูนชัย ปันธิยะ, เทพประวิณ จันทร์แรง

2271-2290

THE CONCEPT AND IDENTITY PRESERVATION OF LANNA BUDDHA SCULPTURES

สุรพล มาประจักษ์, วิโรจน์ วิชัย, พูนชัย ปันธิยะ

2291-2301

AN ANALYTICAL STUDY OF CHARITY (DANA) IN THAI SOCIETY

พระครูพิลาศสรกิจ (สุรศักดิ์ ธารายศ), พระครูวิจิตรศีลาจาร ., สิทธิโชค ปาณะศรี, สวัสดิ์ อโณทัย

2302-2315

SELF-EMPOWERMENTMODELSTHATAFFECTCOPINGANDOBSTACLES OF WOMEN HAVE BEEN SEXUALLY ABUSED

ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, ธีรยุทธ วิสุทธิ์, พระครูพิพิธสุตาธร .

2316-2331

AN ANALYTICAL STUDY OF THE VALUE OF FORESTS IN THERAVÃDA BUDDHISM

พระมหากัมปนาท กมฺมสุทฺโธ (แสงจันทร์), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., สวัสดิ์ อโณทัย

2332-2348

BUDDHIST INTEGRATION FOR THE MAEMOH MINE OFFICERS

วิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา, พระครูพิพิธสุตาธร ., พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

ANALYSIS LANNA BUDDHIST ARTS AND RELATIONSHIP CREATIVE PROCESS WITH THE ETHNIC GROUPS MEAKHONG SUBREGION

สุชัย สิริรวีกูล, พระครูพิพิธสุตาทร ., พูนชัย ปันธิยะ, โผน นามณี

THE JARIYAPITAKA MANUSCRIPTS THE BANHONGLUANG TEMPLE : VERIFICATION TRANSLATION AND ANALYSIS

พระมหารังสรรค์ ธีรวฑฺฒโน (ชัยสมภาร), พูนชัย ปันธิยะ, เทพประวิณ จันทร์แรง

AN ANALYTICAL STUDY OF THE BELIEF IN CHEDI APPEARED IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURES

พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ ธนปญฺโญ (ทองสม), พระครูวิจิตรศีลาจาร ., สิทธิโชค ปาณะศรี, อุทัย เอกสะพัง

2419-2431

AN ANALYTICAL STUDY OF THE USAGE OF WORD ANATTA IN THERAVADA BUDDHISM THROUGH THE VIEW OF BUDDHADASA BIKKHU

พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ (คงฉิม), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., พระครูโกศลอรรถกิจ ., อุทัย เอกสะพัง

2432-2443

THE ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHIST CO¬NCEPT APPEARED IN THE PAGODAS IN CHIANG SEAN CITY

พระบุญรอด ปคุณธมฺโม (บุญมีประเสริฐ), วิโรจน์ วิชัย, เทพประวิณ จันทร์แรง

2444-2458

THE USE OF THE 4 ITHI PRINCIPLES IN REGIONAL MANAGEMENT SI O, KUMPHAWAPI DISTRICT, UDON THANI PROVINCE

พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา, โยษิตา หลวงสุรินทร์, อมรรัตน์ ปฏิญญาวิบูล, กนกอร บุญมี

2459-2480

THE ANALYTICAL STUDY OF BUDDHAMMA APPEARED IN NORA RONGKRU

พระครูใบฎีกาโกวิท โกวิโท (จิตประสงค์), พระครูวิจิตรศีลาจาร ., สิทธิโชค ปาณะศรี, สวัสดิ์ อโณทัย

2481-2500

POLITICAL COMMUNICATION OF PHRA THEPPATIPARNVATEE (CHAO KHUN PIPIT): A CASE STUDY OF 1997 – 2017

สุรพล สุยะพรหม, นันทนา นันทวโรภาส

2501-2518

GUIDELINES FOR SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT OF THE DIMENSIONS OF BUDDHISM : A CASE STUDY OF CHIANG MAI CITY

นิเวศน์ พูนสุขเจริญ, พระวิสิทธิ์ จิตวิสิทฺโธ, พูนชัย ปันธิยะ, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

2519-2536

THE ORDINATION IN THE AYUTTHAYA PERIOD

พระมหาทศพล จนฺทวํโส มาบัณฑิตย์

2537-2552

MANAGEMENT MODEL FOR THE STABILITY OF BUDDHISM IN THE PROVINCE-LEVEL

ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส, พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย, พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย, ณรงค์ธรรม บัวทอง

2553-2571

FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF STEM EDUCATION MANAGEMENT IN THE SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 25

รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย, แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย, สุรชัย อนุตระกูลชัย

2592-2607

THE MODEL DEVELOPMENT TO EXERCISE FOR ELDERLY IN UDON THANI PROVINCE

ธนิต ลีเลิศ, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, บุษกร สุขแสน

2608-2622

THE ENHANCEMENT OF TOURISM COMPETITIVENESS FOR PHUKET PROVINCE

เอกชัย ชำนินา, ศรุดา สมพอง

2651-2670

AN ANALYTICAL STUDY ON THE BUDDHIST COMMUNITY ESTABLISHING PROCEDURE OF BUDDHADHAMMA GARDEN, LUMPHUN PROVINCE

พิศาล ดวงดึง, พระครูสิริสุตานุยุต ., พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ., ทรงศักดิ์ พรมดี

2671-2686