ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ