ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ธันยธร ติณภพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
  • ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
  • วิภาวดี ทูปิยะ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี

คำสำคัญ:

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, เกษตรอินทรีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน และ 2) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มและภาคีเครือข่าย จำนวน 17 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้องด้วยวิธีการตรวจแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอเชิงพรรณนา (Description Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการจัดการของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีการจัดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารกลุ่ม มีการทำงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ส่วนปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในด้านการเงิน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.5 ด้านลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านกระบวนการภายในเน้นการมีส่วนร่วม มีการจัดแบ่งงานและการมอบหมายงานอย่างชัดเจน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน ในด้านการสร้างรายได้แก่สมาชิก และคนในชุมชนจากการดำเนินงาน และเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นอกชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

References

Benjakorn, B., & Mingmalairak, P. (2019). The Study of the Environment and Success Factors in the Operations of Small and Medium-sized Enterprises in the Service Business Group in Upper Northern Region, Thailand. Graduate Journal of Chiang Rai Rajabhat University, 12(1), 12-30.

Cheamngoan, S., Chumjai, P., & Sriboonruang, P. (2017). Factors Affecting the Success of the Sri Chum Saeng Wine Community Enterprise, Tha Mai Ruak Subdistrict, Tha Yang District, Phetchaburi Province. Kasetsart Journal, 35(3), 127-136.

Community Enterprise Promotion Division. (2011). Community Enterprise. Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee. Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Community Enterprise Promotion Work. (2005). Community Enterprise. Office of the Secretary of the Enterprise Promotion Board Community. Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Department of Agricultural Extension. (2012). Manual for Evaluating Community Enterprise Potential. Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee. Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Fayol, H. (1916). General and Industrial Management. London: Sir Isaac Pitman.

Hungyim, T., Chitsadusa, P., & Teerasawatsadachai. T. (2017, Jan-Jun). Factors Contributing to the Success of the Community Enterprise: A Case Study of the Community Enterprise of Germinating Organic Brown Rice, Ban Khok Sawang, Sakon Nakhon. Journal of Liberal Arts and Management Science, 4(6), 52-58.

Inthanon, R., et al. (2019). Factors Affecting the Success of Community Enterprise Group of Production Factors in Phitsanulok Province. Naresuan University.

Kaewkhuankai, T. (2017). Overcoming the Economic Crisis with Community Enterprise Approach. Academic Journal of Buriram Rajabhat University, 9(2), 33-50.

Kaplan, R., & Norton, D. (1992). The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.

Khameerut, D., Dokthaisong, B., & Maluleem, I. (2009). Management strategies of NEC Tokin Electronics (Thailand) Co., Ltd. Retrieved September 16, 2010, from http://www.grad.vru.ac.th/download4/141.pdf.

Meesri, J. (2020). A Study of Factors Affecting the Success of the Chamlee-Wan Community Enterprise, Pattana Subdistrict, Bang Pla District, Samut Prakan Province. The Development and Promotion of Professional Fishing. Chachoengsao Provincial Fisheries Office. Department of Fisheries.

National Strategy Preparation Committee. (2016). Committee to Prepare the National Strategy for Building Competitiveness. Bangkok: Office of the Prime Minister.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2007). National Economic and Social Development Plan No. 10 (2007-2011). Bangkok: Office of the Prime Minister.

_______. (2016). National Economic and Social Development Plan No. 12 (2017-2021). Bangkok: Office of the Prime Minister.

Office of the Secretary of the Community Enterprise Promotion Committee. (2005). Community Enterprise Promotion Act 2005. Bangkok: Community Development Department.

Pathum Thani Provincial Strategy. (2022). Pathum Thani Provincial Strategic Development Plan 5 Years (2018-2022). Pathum Thani Province.

Phatcharoen, I. et al. (2022). Factors for Success in the Management of the Golden Longan Processing Community Enterprise, Ban Thi Subdistrict, Ban Thi District, Lamphun Province. Payap University Journal, 32(2), 84-97.

Sangayotin. T. (2017). Success Factors of Community Enterprise Operations. Burapha Business Review, 12(2), 11-25.

Somwattanasak, D. (2005). Community Enterprise. Chainat: Department of Agricultural Extension.

Thupkrajang, S. (2003). Direction of Community Enterprise Operations. Community Development Journal, 42(10), 14-18.

Wattanaditthachan, W. (2022). Success Factors of the Ban Tham Suea Tourism Community Enterprise. Krabi Province. [Master’s Thesis]. Silpakorn University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30