การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มอาชีพมัดย้อมมัดยิ้ม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • อัจฉราวรรณ สุขเกิด สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ผ้าย้อมสีธรรมชาติ, การสร้างมูลค่าเพิ่ม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ มัดย้อมมัดยิ้ม กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มอาชีพ มัดย้อม มัดยิ้ม สมาชิก จำนวน 25 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในประเด็น รูปแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ จากใบไม้ ดอกไม้ ให้สีแตกต่างกัน เช่น ตะขบ ให้สีเหลือง ใบสัก ให้สีม่วงชมพู ใบสบู่เลือด ให้สีเขียวเหลือง ดอกดาวเรือง ให้สีส้ม และดอกพวงชมพู ให้สีส้ม เป็นต้น การวางใบไม้ ดอกไม้ ทำให้ผ้ามีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครและมีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 4 ผลิตภัณฑ์ คือ เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า และปลอกหมอน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในรูปแบบใหม่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 ของมูลค่าเดิม รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน

References

Arayajaru, S. (2013). The study and the natural-dye cotton fabric handicraft product development based on sustainable product philosophy for Banthapkhlai's ancient weaving pattern group, Uthai Thani province. [Master’s thesis]. Silpakorn University.

Bhrammanachote, W. (2021). Chomthong Hand-Made Cotton and Value-added Approaches for Product Enhancement in the Modern Market: A Qualitative Research. Journal of Yala Rajabhat University, 16(1), 1-10.

Buchaiyaphum, T. et al., (2023). The Development of Products from Tie-Dye, Case Study: Wat Yai Sri Suphan Community, Hirunruji Sub-district, Thonburi District, Bangkok. Journal of BSRU – Research and Development Institute, 7(1),206 – 217.

Chanpoung, M. et al., (2020). Development of Tie-dyed from Natural Dye Extracted from Teak Leaves at Ban Mae Phuak, Huai Rai Subdistrict, Den Chai District, Phrae Province. Journal of Community Development and Life Quality, 8(1), 250-262.

Chematony, L. & Harris, F. (1998). Added Value: its nature, Role and Sustainability. n.p.: European Journal of Marketing.

Chemsripong, S., & Petmee, P. (2017). Creating Value Added Products from Local Wisdom: A Case Study of the Ancient Cloth. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(4), 62-85.

Choawunklang, W., & Pasaja, P. (2013). The studies Natural Extract in dyeing cotton. [Master’s thesis]. Rajabhat Maha Sarakham University.

Chumkate, J. (2017). Product Development from Local Wisdom to Increase an Efficiency of

Community-Based Management with Sustainability in Thai-Muslim Village, Amphur Cha Am, Phetchaburi Province. Silpakorn University.

De Chernatony, L., Harris, F. & Dall’Olmo Riley, F. (2000). Added value: its nature, roles and sustainability. European Journal of marketing, 34(1/2), 39-56.

HowKins, J. (200). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. UK: Penguin Books.

Khamyingyong, P. (2023). Maximizing the Value of Material scraps and turning into Eco Products, Case Study: Home Decoration Products from Wood scraps. [Master’s thesis]. Bangkok University.

Kosasaeng, P. (2021). Indigo Dyeing Product Development and Marketing Promotion of Indigo Dyeing Products of Natural Dyeing Weaving Groups at Ban Phanna, Phanna Sub-district, Sawang Daen Din District, Sakon Nakhon Province. [Master’s thesis]. Mahasarakham University.

Manori, T. et al., (2021). Development and Design of Natural Tie Dye Bags. The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University, 6(1), 87 – 95.

Nilson, T.H. (1992). Creating Customer Value. The Part to Sustainable Competitive Advantage, OH: Thompson Executive Press.

Panchaikaeo, N. et al., (2022). The study of tie dye fabric wisdom of Community Enterprise Group of Mae Puka Subdistrict Municipality, San Kamphaeng District, Chiangmai. Payap University Research Symposium.

Soemmathiwong, S. (2021). The study of traditional knowledge tie dye in Huay Tong Noi village, Omkoi district, Chiang Mai province. [Master’s thesis]. Maejo University.

Tekhanmaga, K. et al., (2020). A Develop Hand Woven Madmee Cotton Fabric Dyed with natural dyes based on wisdom, to the creative economy of Khok Charoen sub-district, Khok Charoen district, Lop Buri province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 13(4), 84-99.

Upensuk, K. (2022). The Guidelines for Value Added through Online Sales Process in the New Normal by the OTOP Group in Sampran District, Nakhon Pathom Province. [Master’s thesis]. Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Yuariya, S. (2021). The creation of natural dyes and development of weaving, flower weaving products in Ban Long Mut community, Songkhla province. Institute of Community College.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30