การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

การสื่อสารการตลาด, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การมีส่วนร่วม, วิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และนำเสนอกระบวนทัศน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ  รวมทั้งสิ้น 50 คน

            ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ยังคงใช้การประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม คือ แบบปากต่อปาก การติดป้ายโฆษณาในแหล่งชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการสื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นหลักและใช้เครื่องมือทางการตลาดอื่นๆทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เข้ามาบูรณาการ เพื่อสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ให้มีความโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างกระบวนทัศน์ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “The SPECIAL Paradigm” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารการตลาดในอนาคตได้

References

Dean, M. K. (1994). The media experience: Form audience to consumer. Proceeding of the Forntiers in Services conference, Vanderbilt University.

Duncan, T. R. (2002). Driving brand value: Using integrated marketing to manage profitable stakeholder relationship. New York: Mc Graw-Hill.

Jindavong, S. (2015). Guidelines for Development the Marketing Mix of OTOP Products for Promoting Tourism in Hat Yai Songkhla Province. M.B.A. [Master’s thesis]. Prince of Songkla University.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2015). Principles of Marketing (16 th ed). Pearson Education.

Kwanyupa, S., & Muslin, B. (2014). The guidelines for developing integrated marketing communication to promote tourism in Bang Luang Market and Community, Nakhon Pathom Province. Journal of Management Science, 1 (2), 15-29.

Leelasuwat, S., Boonchuai, P., & Teianchan, N. (2015). Approaches to Develop OTOP Products in Sampran District, Nakhon Prathom Province into Universal Standards. (Research report). Nakhon Prathom: Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

Mukda, W. (2013). Guidelines Management of Product Manufacturing Group on One Tambon One Product in Tak Province. (Research report). Bangkok: Suan Dusit Rajaphat University.

Office of the National Economics and Social Development Council. (2023). The 13th Summary of the Summary of the National Economic and Social Development Plan 2023-2027. Bangkok: Office of the National Economics and Social Development Council, Office of the Prime Minister.

Prapaporn, Y. (2016). Managerial Analysis of Small and Micro Community Enterprise: A Case Study of Tha Sa an Hydroponics. Journal of Business Economics and Communications: BEC Journal, 11(2), 25-32.

Prayalaw, N., & Manmart, L. (2015). Factors Affecting Consumers’ Purchasing Decision in Food Product of One Tambon One Product Project Produced in Khon Kaen Province. KKU Research Journal, Humanities and Social Sciences (Graduate Studies), 3(1), 38-51.

Prinsloo, M. (2008). Community-Based Participatory Research: A Case Study from South Africa. International Journal of Market Research, 50(3), 339-354. https://doi.org/10.1177/147078530805000305

Rattanaphan, M., Mukdawijitra, S., Kulthirawong, S., & Kanchanamukda, W. (2011). Development of Management Potentiality and Marketing for Community Enterprises in Songkhla Province. (Research report). Bangkok: Office of the Higher Education Commission.

Sakonkiet, S. & Wanna, R. (2018). Locai business management under Thailand 4.0 roadmap a case study of Bahnnaling SEMI-MILLED rice farmers group at Kuanso, Kuannieng district, Songkhla Province. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences), 4 (1), 330-341.

Satchuset, R. (2012). Development of Marketing Communication Model through Community Participation Process: Case Study of Cotton Rag Products, Ban Ton Jok Women Development Group (Kham Saow), San Kamphaeng District, Chiang Mai Province. Far Eastern University.

Schiffman, L. G., & Wisenbit, J. (2014). Consumer Behavior (11 th ed.). US: Pearson Education.

Schultz, D. E. (1997). Strategic Advertising Campaigns (2 nd ed.). Lincolnwood Illinois: NTC Business Book.

Semenik, R. J. (2002). Promotion and integrated marketing communications. Cininnati. Ohio: South-Western Thomson Learning.

Sungkep, T. (2013). Sustainable Development. Bangkok: Chulalongkorn Printing.

Tawatchai, K. (2004). Hundreds of Commerce City. Bangkok: Peace Print.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29