ปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้แต่ง

  • นรภัทร สถานสถิตย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • ๋จรรยา วังนิยม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คำสำคัญ:

การตลาดบริการ, พฤติกรรมผู้บริโภค, กาแฟสด

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี 2)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อกาแฟสดและอาศัยอยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 406 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาณเพื่อทดสอบสมติฐานใช้สถิติ ไคสแควร์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

            ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 5,000-15,000 บาท บริโภคกาแฟสดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ช่วงเวลา 9.00-12.00 บริโภคเอสเพรสโซ เลือกซื้อเพราะรสชาติของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งอยู่ที่ 40-60 บาท และมีการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ส่วนปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดอยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมากที่สุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ

            จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดที่ต่างกันทุกประเด็น ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  ส่วนปัจจัยการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ผลต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคทุกประเด็น ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

References

Bangkok Thurakit. (2018). Thai people are addicted to coffee, pushing the market to 'tens of billions'. Retrieved 27 January 2023, from http://www.bangkokbiznews.com/news/detail

Kasikorn Research Center. (2018). How to manage the coffee business to prosper. Retrieved 30 January 2023 from https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Coffee-Shop-Management.pdf

Naksong, B. (2018). Behavior of consumers in using small coffee shops in Bangkok. Graduate School Srinakharinwirot University

Ngamwichaikit, A. (2020). Digital marketing. Bangkok : Phitsanulok.com shop.

Manager Online. (2018). The government joins hands with the private sector to develop the Thai coffee industry, pushing for new economic crops. Retrieved February 2, 2023, from https:// mgronline.com/smes/detail.

Prommacha, S. (2018). Factors in the service marketing mix that are related to the purchasing behavior of fresh coffee of consumers in San Sai District. Graduate School Chiang Mai Rajabhat University.

Sanchanon, P. (2005). Principles of Marketing. Bangkok: Thammasarn Company.

Segafredo. (2016). History of coffee in Thailand. Retrieved 2 February 2023 from http://www.segafredozanetti.co.th/th/archives/1832

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29