ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผ้าทอปกาเกอะญอ บนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น บ้านซอระแตะ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ผู้แต่ง

  • พรรณธิภา เพชรบุญมี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจผู้บริโภค, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า, ผ้าทอปกาเกอะญอ, ฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสำหรับผ้าทอปกาเกอะญอบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่นบ้านซอระแตะ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอปกาเกอะญอบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น 2) เพื่อพัฒนาตราสินค้าผ้าทอปกาเกอะญอบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้าผ้าทอปกาเกอะญอบ้านซอระแตะ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านผ้าทอบ้านซอระแตะ จำนวน 10 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ใช้ประเด็นคำถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการจำแนกและจัดระบบข้อมูล รวมถึงการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอปกาเกอะญอบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าของที่ระลึก กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีแบบต่าง ๆ จำนวน 6 รูปแบบ 2) ผลการพัฒนาตราสินค้าผ้าทอปกาเกอะญอบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น มีลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์ติดประกอบกับบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 รูปแบบ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคจำนวน 385 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 3) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 โดยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และด้านตราสินค้า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 เช่นกัน

References

Aunchana, S. (2016). The Research and Analysis of The PGA K’NYAU (Karen) Native Garments Identity for Design Usage in Modern Fashion and Textiles. [Master’s thesis]. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Chatchai, I., Janpen, T., Purim, N., & Yaowapa, K. (2021). Brand and Packaging Design for Value-Added Rice Products: A Case Study of Pho Klang Germinated Rice Community Enterprises, Nakhon Ratchasima Province. Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University, 8(2), 63-75.

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. New York: John Wily & Sons.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row.

Krissada, D. (2018). Packaging Design and Branding for Baan Dong Yen Bamboo Products. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 10, 127-140.

Manote, N., Nampetch, T., & Chatchaya, C. (2021). Guideline for the Development of OTOP and Brand Product to International Standards Chiang Rai Province. Dusit Thani College Journal, 15, 119-134.

Naruchit, S. et al. (2023). The Local Wisdom Value Added Product Development: A Case Study of Local Woven Fabric Products based on Phutai Identity from Ban Kut Wa, Kalasin Province. College of Asian Scholar Journal, 12, 38-43.

Pattana, P., Yupin, P., & Jeerasak, T. (2020). Concepts of Satisfaction and Construction of Job Satisfaction Questionnaire. APHEIT Journal, 26, 59-66.

Pattra, T., Suwapitcha, D., Nattapol, S., & Adison, P. (2019). The Development of Hand-Woven Cotton Shirts Products Ban Pin, Ban Pin Sub-District, Dok Khamtai District, Phayao Province. The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University, 4, 85-97.

Phafan, R. et al. (2020). The Development of The Rice Packaging Prototype, Community Enterprise Ban Koalai, Bang Klam District, Songkhla Province. In Proceedings of The 11th Hatyai National and International Conference (pp.758-768). Hatyai University.

Praepat, Y. (2022). Application of The Creative Economy Concept in Product Development of Teen Jok Woven Fabrics of The Phrong Madua Weaving Group, Muang District, Nakhon Pathom Province. In Proceeding of The 14th NPRU National Academic Conference 2022 (pp.2863-2872). Nakhon Pathom Rajabhat University.

Rasa, S. (2021). Local Branding and Packaging Design to The Extension as Provincial Products and Community Curriculum Development on Design Management and Marketing Channels Expansion: A Case Study of Hnong Namsai Community, Sa Kaeo Province. Journal of Burapha Arts, 24, 55-77.

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On The Use of Content Specialists in The Assessments of Criterion-Referenced Test Item Validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Sarun, J. (2022). The Development of Gentleman Bag’s from Karem Cloth. Journal of MCU Nakhondhat, 9, 66-79.

Srisaard, B. (2017). Preliminary research (10 th ed). Bangkok: Suwiriyasan.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29