การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เมทัลเวิร์ค

ผู้แต่ง

  • อธิบ โพทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • สุภาพร ณ หนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, การพัฒนาระบบ, ระบบฐานข้อมูล, วันชัย เมทัลเวิร์ค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เมทัลเวิร์ค 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เมทัลเวิร์ค 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เมทัลเวิร์ค โปรแกรมที่ใช้ Sublime Text3 โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เมทัลเวิร์ค 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัย เมทัลเวิร์ค และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน และผู้ใช้งานระบบ จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลรายการการสั่งซื้อ คำนวณรายการการสั่งซื้อ  สามารถค้นหาข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายการการสั่งซื้อ นอกจากนั้นระบบออกรายงาน ได้แก่ ใบเสนอราคา บิลเงินสด ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับเงิน ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}= 4.63, S.D.=0.43) และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}= 4.07, S.D.=0.45)

References

App Master. (2023). What is database management ?. Retrieved February 29, 2023 from https://appmaster.io/th/blog/kaarcchadkaarthaankh-muulkhuue-aair.

Kengphon, A., & Phengkham, K. (2019, July-Sept). Development of a database management system for reducing the time required to prepare spare parts purchase documents and maintenance contract documents: A Case study of companies in the logistics industry. King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 29(3), 421-430.

Doungporn, M. (2021). Development of E-commerce System for Thongsuk Bamboo Garden, Khok Tum Sub-District, Lopburi Province. Journal of Science and Technology, Buriram Rajabhat University, 5(2), 101-110.

Beheshti, H. M. (2006). What managers should know about ERP/ERP II. Management research new, 29, 184-193.

Komsanti, M., & Supaporn, K. (2022). Website Development for Selling Pet Food : A Case Study of Petshop. Journal of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University, 4(1), 24-31.

Laughlin, P., & Gunasekaran, A. (2003). Issues in implementing ERP: A case study. European Journal of Operational Research, 146(2), 274-283. Retrieved December 16, 2023, form https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221702005490

Nurulhusna, A., (2022). Developing on E-commerce Marketplace of Muslim Clothing in Community Enterprises Online to Support Productions in the ASEAN and Middle East Market by Using Web Applicationin Markas Community, Yala Province. Journal of Applied Information Technology, Mahasarakarm Rajabhat University, 8(1), 31-43.

Oraya, P. (2015). System Analysis and Design. Nontaburi: IDC Premier.

Patcharee, A., & Sirinya, O., Development of an application for searching shops and services in Roi Et Rajabhat University area, Journal of Roi Et Rajabhat University: Science and Technology,

(1), 47-59.

Sanan Thaocharee, Weerapat Setsomboon and Wasu Chaowaphanon. (2008). Increasing the competitiveness of SMEs with Open-Source ERP. Bangkok: Thailand Industry.

Sanyanupap, & N., Jaree, T. (2023). Developing the Warehouse Management Online System. Journal of Applied Informatics and Technology, 4(1), 62-70.

Sirinna, C., Ausa, S., & Rattana, L., (2019). The Development of Fashion Clothing Distribution System Via E-Commerce. Journal of Science and Technology, Udon Thani Rajabhat University, 7(1), 71-83.

Supatta, p., phrompiriya, w., thitiya, s., Sirichai, k., & sasikarn, p. (2024). Construction material shop management website. The conference Proceeding of the 12th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2024, (pp. 938-943). Maha Sarakham: Mahasarakham University.

Thanawat, W., Arunee, H., & Patcharin, Z. (2023). The Development of an Expiration Date Database System for Convenience Stores. KKU Science Journal, Khonkhan University, 51(2), 91-102.

Vanichsamphan, S. (2016). Course 99701 Electronic Business and Applications Unit 7 Enterprise Resource Planning. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29