สมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์การ กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ XYZ

ผู้แต่ง

  • ยุทธพงษ์ ดวงรัตน์ สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ชุติเนตร บัวเผื่อน สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คำสำคัญ:

สมรรถนะ, สมรรถนะหลัก, บุคลากรในองค์การ, กล่องบรรจุภัณฑ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์การกรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ XYZ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ขององค์การ และการบริหารจัดการองค์การ จำนวน 5 ท่าน กำหนดการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ประกอบ ด้วยระยะที่ 1 การกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในสมรรถนะหลักของบุคลากรบริษัทผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ XYZ จากผู้บริหาร และระยะที่ 2 การตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะหลักของบุคลากร เพื่อกำหนดสมรรถนะหลักและระดับพฤติกรรมที่แสดงออกตามแต่ละระดับตำแหน่งงาน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการสมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์การบริษัทผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ XYZ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 2) การทำงานเป็นทีม 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การสื่อสาร และ 5) การมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อกำหนดแนวทางให้บุคลากรในองค์การมีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในรายละเอียดงานและเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ระบบสมรรถนะหลักเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ ส่งผลให้เกิดความสามารถ และความได้เปรียบทางการในการแข่งขันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

References

Amaret, N. (2020). Thai economy after COVID-19: moving forward strongly. Retrieved from Bank of Thailand. Retrieved on 12 April 2022, from https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_30Nov2020.aspx

Chaipani, S. (2020). Study of the core competencies of employees of ABC Company Limited. [Independent research]. Panyapiwat Institute of Management.

E-Finance Thai News Agency. (2020). Includes news about layoffs - closing businesses - filing for bankruptcy in 2020. Retrieved on 16 April 2021, from https://www.efinancethai.com /advertorial/AdvertorialMain.aspx?name=ad_202007211703

Jongsuwat, P. (2018). A study of the core competencies of personnel in organizations. Company case studies Yingyong Minimart Co., Ltd. (independent research). Panyapiwat Institute of Management.

Kiatkitikul, P. (2018). Study of core competencies to create a tool to evaluate the core competencies of human resources personnel, Home Product Center Public Company Limited. [Master's thesis]. Panyapiwat Institute of Management.

Kitima, J. (2018). A study of the core competencies of employees in telecommunications business companies. [Master's thesis]. Panyapiwat Institute of Management.

McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than Intelligence. American Psychologist, 28(1), 1-14.

Mongkholmek, C. (2018). Developing a model for developing teacher competencies in a participatory manner with School under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office, Area 3. [Doctoral dissertation]. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

Noppawan, K. (2022). Work performance of project control engineers in the automatic machinery design and production business. Case study of A.I. Technology Company Limited. (Independent research). Panyapiwat Institute of Management.

Office of the Economic and Social Development Board. (2017). Summary article of the National Economic and Social Development Plan No. 12. Retrieved on 28 February 2021, from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

Phuwittayaphan, A. (2016). Management competency development program for leaders. HR Center Company Limited.

Sunthornwan, P. (2016). Guidelines for developing management personnel according to leadership competencies of agricultural machinery distributor companies. [Master's thesis]. Panyapiwat Institute of Management.

Suthammanon, L. (2020). Competency. Teaching documents for career advancement management and highly talented people. Panyapiwat Institute of Management.

Tangkanon, S. (2016). Study of core competencies to create a competency assessment tool for Panyapiwat Institute of Management personnel. [Master's degree thesis]. Panyapiwat Institute of Management.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29