กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • สุนทรีย์ สองเมือง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำสำคัญ:

กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่, ร้านสะดวกซื้อ, ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การให้ระดับความสำคัญกับกลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคกลุ่ม
มิลเลนเนียล 2) การเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล และ 3) กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามอำเภอในจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธี enter

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ด้านการกำหนดราคา ด้านการออกแบบร้านค้าและการตกแต่งร้านค้า ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลให้ความสำคัญมากที่สุด 2) ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นมากที่สุด 3) กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ ด้านการเลือกทำเลที่ตั้ง การกำหนดราคา การสื่อสารทางการตลาด และการออกแบบร้านค้าและการตกแต่งร้านค้าส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

Aparna, K. P., Krishna, M., & Kumar, V. S. (2018). Analysis of retail mix strategies: A special focus on modern retail formats. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 5(5), 71-76.

BLTBangkok. (2017). Look at the Millennials that affects to change. Retrieved from https://www.bltbangkok.com/news/3753/

Boonseth, R. (2017). The Study of difference of consumers group who purchase construction materials from construction material retailers in Nonthaburi province. [Master’s thesis]. Mahidol University.

BrandAge Online. (2018). Big C transforms Mini Big C into a powerful retail network. Retrieved from https://brandage.com/article/5618

Chiraphongwatthana, C. (2017). Factor influencing buying behavior of customer at Lawson 108. [Master’s thesis]. Mahidol University.

Chiransuwan, S. (2017). Factors affecting consumers' decision to choose convenience store services for entrepreneurs in Bangkok Metropolitan Area. [Master’s thesis]. Mahidol University.

Dotproperty. (2021). Who is Millennials? Focused on millennials’s purchasing power Is still strong enough to drive the Thai real estate market? Retrieved from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx

Kanchana, C. (2021). Retail attributes that affect satisfaction of consumer in Saraburi Province. [Master’s thesis]. Mahidol University.

Kasiwitamnuai, T. (2018). Modern Retail Management. Bangkok: SE-EDUCATION.

Marketingoops. (2020). Focused on 3R Strategies expand to convenience store of Family mart. Retrieved from https://www.marketing oops.com/news/familymart-strategy-in-thailand/

Marketeer online. (2021). The more convenience stores open, the more intense the competition becomes. Retrieved from https://marketeeronline.co/archives/209858

NALISA. (2021). Satian Setthasit is preparing to take the C.J. express group into stock market at the end of the year. Retrieved from https://marketeeronline.co/archives/209717

National Statistical Office. (2021). Population numbers from registration, classified by age, gender, region, and province, 2021. Retrieved from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx

OKI. (2022). New 4 Strategies of Lotus for build New smart retail name’s Lotus’s go Fresh for support on-demand services. Retrieved from https://www.brandbuffet.in.th/2022/08/lotuss-new-smart-retail-o2o-omni-channel/

Sookthummarat, A. (2018). The results of a survey of 5 behaviors of Thai Millennials that business must to know. Retrieved from https://shorturl.asia/IbKGV

Srisa-at, B. (2013). Principle of research (9 th ed). Suveeriyasan.

TODAY Bizview. (2023). The convenience stores in Thailand, which brands have how many branches?. Retrieved from https://workpointtoday.com/convenience-store-brands-in-thailand/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29