วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Objectives

1. To promote and distribute academic work and the research of academics, students, and interested individuals.

2. To serve as a platform for the exchange of knowledge and academic findings in the Humanities, Social Sciences, Languages, Linguistics, Literature, Mass Communication, and Health Science.

3. To publicise the Faculty of Liberal Arts, Maejo University.

4. To offer academic expertise to the general public.

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2021-04-01

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

-  บุคคลภายนอกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร ในอัตรา 3,500 บาทต่อบทความ

- กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและมีปริมาณงานในบทความสูงสุด ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม

  ผู้เขียนจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หลังจากได้รับการแจ้งผลพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) จากกองบรรณาธิการ ทางวารสารจึงจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้่ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานต่อไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์

 

ประกาศเรื่อง “เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

2020-11-11

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับบทความที่ส่งเข้ามา (Submissions) ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางกองบรรณาธิการวารสารจะดำเนินการลบออกจากระบบของวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการตีพิมพ์บทความของวารสารอื่น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5200 ต่อ 172

ประกาศเรื่อง “ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม”

2020-11-11

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติให้ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Journal) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 หรือวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tcithaijo.org/index.php/liberalartsjournal/issue/view/16615

Vol. 8 No. 2 (2020): July-December 2020 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

Published: 2020-12-28

Process and Psychological Patterns of Cross-Cultural Adjustment of Expatriates Working with Thais

พิณนภา หมวกยอด, Thanyalak Boonlue, Saowaree Chiwan, Sani Saihomhua, Li Ying

19-39

View All Issues

Indexed in tci