1. ประชาสัมพันธ์รับบทความ
2. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้องของบทความในเบื้องต้น
3. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blind peer review) ในสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณา และประเมินจำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ
4. ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน
5. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไข และออกแบบตอบรับการตีพิมพ์
6. จัดทำเล่มต้นฉบับ (draft) ส่งให้ผู้เขียนบทความตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
7. จัดส่งเล่มต้นฉบับให้โรงพิมพ์เพื่อดำเนินการจัดทำรูปเล่ม
8. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่
9. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสารไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง