1. ประชาสัมพันธ์รับบทความ
2. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้องของบทความในเบื้องต้น
3. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ในลักษณะ Triple-blinded Review  และต้องได้รับผลการประเมินให้ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน 
4. ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
5. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไข และออกแบบตอบรับการตีพิมพ์
6. จัดทำเล่มต้นฉบับ (draft) ส่งให้ผู้เขียนบทความตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
7. จัดส่งเล่มต้นฉบับให้โรงพิมพ์เพื่อดำเนินการจัดทำรูปเล่ม
8. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่
9. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสารไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง