วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5200 ต่อ 172 (25/7/65)