Announcements

เนื่องจากปี 2563 นี้ มีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2563  ที่ประชุมกองบรรณาธิการจึงมีมติเห็นชอบให้ ปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่ม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสาร กอง บก. จะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ส่งบทความที่ส่งเข้ามาในระบบก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0 5387 5200 ต่อ 172 หรือ email: liberalartsjournal@gmail.com