Announcements

เนื่องจากปี 2563 นี้ มีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2563  ที่ประชุมกองบรรณาธิการจึงมีมติเห็นชอบให้ ปิดรับบทความใหม่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่ม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสาร กอง บก. จะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ส่งบทความที่ส่งเข้ามาในระบบก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0 5387 5200 ต่อ 172 หรือ email: liberalartsjournal@gmail.com

ประกาศเรื่อง “เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

2020-11-11

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับบทความที่ส่งเข้ามา (Submissions) ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางกองบรรณาธิการวารสารจะดำเนินการลบออกจากระบบของวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการตีพิมพ์บทความของวารสารอื่น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5200 ต่อ 172

ประกาศเรื่อง “ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม”

2020-11-11

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติให้ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Journal) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 หรือวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tcithaijo.org/index.php/liberalartsjournal/issue/view/16615