ความเป็นมา

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะที่ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ตลอดจนเผยแพร่สู่สังคม ทางคณะฯ จึงได้จัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 มีกำหนดออกปีละ ฉบับ เพื่อให้เป้าหมายวารสารของคณะฯ มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ 

 1. เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ งานแปล หรือบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ด้านมนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยศาสตร์สุขภาพ พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ

 2  เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

 3. เป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณค่าทางวิชาการ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ

 4. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 7. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ในลักษณะ Triple-blinded Review  และต้องได้รับผลการประเมินให้ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน จึงมีสิทธิ์ได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร


ขอบเขตเนื้อหา  

      ด้านมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์   ภาษาและวรรณคดี วรรณคดีเปรียบเทียบ ล่ามและการแปล คติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
      ด้านสังคมศาสตร์   สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาวัฒนธรรมภูมิภาค บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์
      ด้านศึกษาศาสตร์   สาขาการสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ
      ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
      ด้านพลศึกษา
      ด้านสุขศึกษา
      ด้านนันทนาการ 

ประเภทของบทความที่รับพิจารณา

    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความโดยผู้เขียนจะต้องระบุประเภทของบทความให้ชัดเจน ดังนี้
1. บทความวิชาการ
    บทความวิชาการ คืองานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
2. บทความวิจัย
    บทความวิจัย คือผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์บทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
      - บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ
      - ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
      - วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
      - ผลการศึกษา (Research Finding)
      - อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
3. งานแปล
    งานแปล คือ ผลงานที่แปลมาจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (ผู้แปลต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
4. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) 
    บทความปริทัศน์หนังสือ  (book review ) คืองานเขียนที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หรือวิพากษ์หนังสือหรือตำราเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ  เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวคิดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่โดยสังเขป  ตลอดจนทราบถึงข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือหรือตำรานั้น


รูปแบบการประเมินบทความก่อนลงตีพิมพ์

        ในการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการประเมินแบบ Double-blind peer review  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ทราบชื่อและรายละเอียดของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อและรายละเอียดของของผู้ทรงคุณวุฒิ


กำหนดการเผยแพร่วารสาร

      มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
     •  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
     •  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม


สอบถามเพิ่มเติม

    วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5200 ต่อ 172
หรือ Email: liberalartsjournal@gmail.com