เผยแพร่แล้ว: 2018-05-03

การพัฒนาการเทศน์มหาชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระครูสาธกธรรมวิจิตร (อนันต์ ฉนทกาโม), พระมหาสม กลฺยาโณ, สุรพล สุยะพรหม

31-45

ความสําเร็จของโครงการเผยแผ่ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน์

พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ้าย, บุญทัน ดอกไธสง, บุญเรือง ศรีเหรัญ

46-58

รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม

อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, นภัทร์ แก้วนาค

74-86

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

อากาศ อาจสนาม, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, นภัทร์ แก้วนาค

102-115

การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการ ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

อนุวัต กระสังข์, นพดล ดีไทยสงค์, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ

241-259

การปกครองที่เป็นธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมมโภชฺโช)

1-15