Published: 2018-07-07

รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ

จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, เสกสรรค์ สนวา

67-79

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นิติธร เจริญยิ่ง, ชาตรี เกษโพนทอง, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ