ผลการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิค Think - Pair - Share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

Main Article Content

ธัญญา แนวดง
คงรัฐ นวลแปง
คมสัน ตรีไพบูลย์

Abstract

The purposes of this research were to compare the students’ mathematical concept and reasoning ability of Mathayomsuksa II students after using inductive learning management and think - pair - share technique with 70 percent criterion. The design of research was one – group posttest – only design. The subjects of this study were 18 Mathayomsuksa II students in the first semester of the 2018 academic year at Kroksomboonwitthayakom School in Prachinburi. They were randomly selected by using cluster random sampling. The instruments used in the study were; 6 lesson plans, mathematical concept test (with reliability of 0.85) and mathematical reasoning ability test (with reliability of 0.89). The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test for one sample. The research findings were as follows:


  1. The mathematical concept of Mathayomsuksa II students after using inductive learning management and think - pair - share technique was statistically higher than the 70 percent criterion at the .05 level.

  2. The mathematical reasoning ability of Mathayomsuksa II students after using inductive learning management and think - pair - share technique was statistically higher than the 70 percent criterion at the .05 level.

Keywords : Inductive Learning Management,  Mathematical Concept,  Mathematical            Reasoning  Ability

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)