ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

Main Article Content

เจษฎาภรณ์ เชื้อแก้ว

Abstract

The purposes of this thesis were study thehistory, concept, theory and legal measures of Thailand and foreign countries relate to liability for wrongful acts of state enterprises official to analyze the problems and impediments of liability for wrongful acts of  Petroleum Authority of Thailand Public Co., Ltd. official and resolve that problems to be more effective and fair. The results of the study revealed that;


  1. The privatization under State Enterprise Capital Act, B.E. 2542 can transferring an enterprise from the public sector to the private sector but this principle is not enforce to every enterprise.

  2. Because the define in legal status of Petroleum Authority of Thailand Public Co., Ltd., after privatization is not belong to administrative agency according to Public Limited Companies Act, B.E. 2535 and the point for consulation of Juridical Council., The state enterprises shall be responsible in civil liability under the principles of Civil and Commercial Code when made the wrongful deliberate act or gross negligence.

  3. The suggested of this study should amend (1) Improved the articles of association of Petroleum Authority of Thailand Public Co., Ltd. by the principles of liability act with intend or gross negligence, including liability with proportion to enforce the official according to the Liability for Wrongful Act of Officials Act B.E. 2539 to clarity. (2) The legal status of Petroleum Authority of Thailand Public Co., Ltd. is a state enterprises then the official should have the right under the Liability for Wrongful Act of Officials Act B.E. 2539to protect their act.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)