การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับแนวคิด DAPIC ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

วรกมล บุญรักษา
คงรัฐ นวลแปง
อาพันธ์ชนิต เจนจิต

Abstract

The purposes of this research were to compare mathematical problem solving ability and mathematics learning achievement on Pythagoras theorem of Mathayomsuksa 2 students after learning through student team achievement divisions learning activity management with DAPIC with the criterion of 70 percent. The participants were 13 students from Mathayomsuksa 2 Borwittayakarn School, Khlung District, Chanthaburi Province in second semester of 2017 academic year 1 classroom. The research instruments were lesson plans of using STAD with DAPIC, formative test, mathematical problem solving ability test and mathematics learning achievement test on Pythagoras theorem. The data were analyzed by using percentage, population mean ( ) and population standard deviation ( ). The results of the research were;


  1.   Mathematical problem solving ability on Pythagoras theorem of students after learning through student team achievement divisions learning activity management with DAPIC was higher than the 70 percent criterion.

  2.   Mathematics learning achievement on Pythagoras theorem of students after learning through student team achievement divisions learning activity management with DAPIC was higher than the 70 percent criterion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)