ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม

       สำหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็น ฉบับสุดท้าย ของปีที่ 13 กำหนดเผยแพร่ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 21 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยนั้นในฉบับนี้จะประกอบด้วยงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ ด้านกฎหมายและการบริหารรัฐกิจ และด้านการศึกษา ส่วนบทความวิชาการนั้นมีหลากหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่ บทความด้านกฎหมาย การตลาด การจัดการ รวมถึงการบูรณาการการบริหารจัดการกับเทคโนโลยี โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้องค์ความรู้เพิ่มจากสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยและความรู้จากบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
       ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาโดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยของนักวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
       สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับกองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-07