เผยแพร่แล้ว: 2018-12-30

รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

พระครูวินัยธรอำนาจ สวัสดี พลปญฺโญ, พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร, พีรพงษ์ มาลา

81-93