คุณภาพของบัณฑิตแพทย์แผนไทยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2558

Main Article Content

อำพล บุญเพียร
ปฐมา จันทรพล
สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์
เอกพล หมั่นพลศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบคุณภาพของบัณฑิตแพทย์แผนไทยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2558 จากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 40 คน และบัณฑิตจำนวน 40 คน เก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิตแพทย์แผนไทยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ในการเก็บข้อมูลโดยผ่านการตรวจความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้ค่าสถิติ Independent sample T-test


ผลการศึกษา พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของบัณฑิตแพทย์แผนไทยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก (gif.latex?\bar{X}=3.99, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับคุณภาพมาก (gif.latex?\bar{X}=4.21, S.D. = 0.57) ส่วนบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของบัณฑิตแพทย์แผนไทยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก (gif.latex?\bar{X}=3.90, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับคุณภาพมาก (gif.latex?\bar{X}=4.25, S.D. = 0.46) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต พบว่าคุณภาพบัณฑิตแพทย์แผนไทยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์. (2559). คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 15). Southeast Bangkok Journal, 2(2), 55-67.

2. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย. (2559). รายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. (2553). เล่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร.

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. (2558). รายงานการประเมินผลตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. สถาบันพระบรมราชชนก.

5. ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, ศิริธร ยิ่งเรงเริง และประกริต รัชวัตร์. (2556). การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553-2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 7(2), 10-17.

6. อรนันท์ หาญยุทธ และรัชยา รัตนะถาวร. (2556). คุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 7(2), 99-107.