กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2018-05-17

การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเลือกทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

กนกพร กระจ่างแสง, รองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ จันทึก

64-75

การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ชนากานต์ อินทรสร, ปาณิศา แก้วสวัสดิ์, สมสุข แขมคำ, วิชัย แหวนเพชร

98-107

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

163-176

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรม เขตอำเภอหัวหิน

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ พสุนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ จันทึก

212-222

ปัญหาและความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานขายทัวร์ในจังหวัดตรัง

สุภาพร เจริญสุข, ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์, ตรีศิลป์ เวชโช

256-269

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจริญ โสภา, ณัฐรินีย์ โชคชัยตระกูล, ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ

294-305

มอญ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี: วิถีและพลัง

อิมธิรา อ่อนคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม

306-315

องค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

เสาวภา เมืองแก่น, รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช, รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์

328-341

การยอมรับการใช้โมบายเซอร์วิสเทคโนโลยีในอุดมศึกษา

ธาดา จันตะคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

358-366