บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์

แย้มชุติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี

มิลินทปัญญา

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ เสนาะ

ติเยาว์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย

เทียนทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์

นิลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล

มีอำพล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์

สุวรรณวงศ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี

สรณสถาพร

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ

ระวังการณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ

ทีฆทรัพย์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

รองศาสตราจารย์ อรสา

อร่ามรัตน์

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ

ผลดี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์

อินฟ้าแสง

มหาวิทยาลัยธนบุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายจัดการวารสาร

 

กุลยา

สุขพงษ์ไทย

สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

มนันยา

งามดี

สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ศรัณย์ธร

บรรจงคณิต

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ลินดา

แซ่ตั้น

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

อัรฮาวี

เจ๊ะสะแม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ธนัญญา

พุ่มมะเดื่อ

สำนักงบประมาณและการเงิน

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

เอนก

นามขันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

บุญจิรา

เจรจาปรีดี

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธนบุรี