Announcements

ข่าวประกาศ

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสาร

1. ประกาศจากทางกองบรรณาธิการ Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ทางกองบรรณาธิการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารที่สำคัญ ดังนี้

 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสาร และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็น เผยแพร่วารสารเฉพาะในรูปแบบวาร

 

- สารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ (Online) ISSN : 2672-9202   ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป

2.

ปรับเปลี่ยนการนับฉบับแบบเรียงลำดับ เป็นการนับฉบับเป็นรายปี ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม   และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป

3.

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition และให้เขียน Translate Thai References กรณีที่อ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป