พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

เจริญ โสภา
ณัฐรินีย์ โชคชัยตระกูล
ภีม พรประเสริฐ
อมรรัตน์ พรประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ


 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ  การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด  และทัศนคติ ต่อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิธีการศึกษาเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกขึ้นมาในลักษณะบังเอิญพบเป็นจำนวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเบื้องต้นได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยและความสัมพันธ์ของข้อมูล   ใช้วิธีการทดสอบค่าทีและการหาความสัมพันธ์โดยใช้แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากที่สุดได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณหรือหน้าที่การใช้งาน  และการโฆษณาทางสื่อต่างๆ   ทัศนคติที่มีต่อสินค้าไทยของผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศ สปป.ลาว ในอันดับสูงที่สุดได้แก่ คุณภาพที่ดี  มีความทันสมัย และ ราคาที่เหมาะสม ตามลำดับ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติต่อสินค้าไทยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  ปัจจัยการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสินค้าไทยในระดับปานกลาง ที่ระดับความสัมพันธ์ 0.501


 คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 


Abstract


 The objective of this research is to study purchasing behaviors, the marketing mix perception, and the attitudes toward Thai products Consumption of Consumers from Lao PDR.  The research started with Quota Sampling and then distributed the questionnaires.  The samplings were selected as the accidental samplings not less than 400 sets.  Basic statistics are used in data analysis: percentage, average, and standard deviation.  To test the hypothesis, the researcher uses t-test and finds the relationship through Scatter Diagram.  The results of the research show that the marketing factors influencing Thai products consuming decision at most are the quantity or usage and advertisements portraying by the singers and film stars. The most attitudes toward Thai products of the questionnaire respondents are good quality, modern, and reasonable price. The population factors do not affect the marketing mix perception and the attitudes toward Thai products in the significance of 0.05.  The perception factor of the marketing mix has the positive relation with the attitude toward Thai products in moderate level at the relation of 0.501


Keyword: Purchasing Behaviors , Lao PDR

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย