วารสารการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2022

Thailand’s Ajarn: Tracing Material-Semiotic Relationships in Thai Higher Education

Michael J. Day, Merisa Skulsuthavong, Sara Du Preez, Dylan Scott Low

157-203