วารสารการสื่อสารมวลชน

Journal of Mass Communication

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group II

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

ISSN: 1906-2591 (Print)         ISSN: 2673-0545 (Online)

อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารการสื่อสารมวลชน

2022-03-02

ประกาศ!! วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2566) เป็นต้นไป มีค่าบริการตีพิมพ์บทความละ 2,400 บาท   **คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดเว้นการเก็บค่าบริการตีพิมพ์

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2022

Thailand’s Ajarn: Tracing Material-Semiotic Relationships in Thai Higher Education

Michael J. Day, Merisa Skulsuthavong, Sara Du Preez, Dylan Scott Low

157-203

ดูทุกฉบับ