Announcements

ประกาศ!! วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2566) เป็นต้นไป มีค่าบริการตีพิมพ์บทความละ 2,400 บาท
 
**คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดเว้นการเก็บค่าบริการตีพิมพ์

แจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อ

2023-06-19

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสารเพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้น

 

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ดังนี้

 

ชื่อภาษาไทย (ใหม่): วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

 

ชื่อภาษาอังกฤษ (ใหม่): Journal of Communication and Integrated Media

 

ISSN (ใหม่) : 2985-0665 (Print)

 

ISSN (ใหม่) : 2985-0673 (Online)

อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

2022-10-31

ประกาศ!!! วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน ดังนี้   1. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับผู้เขียนบทความ ฉบับละ 250 บาท 2. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับบุคคลทั่วไป ฉบับละ 350 บาท   **กรณีเป็นผู้เขียนบทความในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ คณะจักมอบวารสารให้แก่ผู้เขียนจำนวน 2 เล่ม หากต้องการวารสารฯ เพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มได้ตามอัตราข้อ 1 ข้างต้น

อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

2022-03-02

ประกาศ!!วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2566) เป็นต้นไป มีค่าบริการตีพิมพ์บทความละ 2,400 บาท   **คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดเว้นการเก็บค่าบริการตีพิมพ์

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

2019-06-26

    วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ Journal of Communication and Integrated Media มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานอย่างเคร่งครัด

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

 1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานของผู้เขียนที่จัดส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 3. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้ง เมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอ หรือนำมาอ้างอิงในเนื้อหาบทความของตน
 4. ผู้เขียนต้องไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารการสื่อสารมวลชน
 5. ชื่อผู้เขียนที่ปรากฏในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานนี้จริง
 6. ผู้เขียนต้องเปิดเผยแหล่งทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ
 7. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารการสื่อสารมชนได้กำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”
 8. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำนึงถึงคุณภาพของบทความเป็นหลัก โดยพิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของผลงานที่รับประเมินอย่างแท้จริง
 4. หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักว่า ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนบทความเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ทรงคุณวุฒิควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารฯ ทราบ และปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุผลงานวิจัยที่สำคัญ และสอดคล้องกับบทความที่กำลังประเมิน แต่ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างอิงถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี้ หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่า บทความที่รับประเมินเป็นบทความที่มีความเหมือน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบโดยทันที
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่วารสารกำหนด

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความ ความสำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของนโยบายวารสาร
 2. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้ง โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์ในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียน
 3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำไปเป็นผลงานวิชาการของตนเอง
 5. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 6. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
 7. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนบทความหลักทันที โดยขอคำชี้แจงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ
 8. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียน
 9. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด และรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัย
 10. บรรณาธิการต้องเต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากจำเป็น

 

 

แบบฟอร์มนำส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

2019-01-14

แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.asia/OJUkq

เปิดรับบทความ

2016-09-06

ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Journal of Communication and Integrated Media Call for Papers
The Faculty of Mass Communication cordially invites scholars, researchers, and graduate students
to submit your scholarly works joining our publication.