Announcements

ประกาศ!! วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2566) เป็นต้นไป มีค่าบริการตีพิมพ์บทความละ 2,400 บาท
 
**คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดเว้นการเก็บค่าบริการตีพิมพ์

อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน

2022-10-31

ประกาศ!!! วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน ดังนี้   1. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับผู้เขียนบทความ ฉบับละ 250 บาท 2. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับบุคคลทั่วไป ฉบับละ 350 บาท   **กรณีเป็นผู้เขียนบทความในวารสารการสื่อสารมวลชน คณะจักมอบวารสารให้แก่ผู้เขียนจำนวน 2 เล่ม หากต้องการวารสารฯ เพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มได้ตามอัตราข้อ 1 ข้างต้น

อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารการสื่อสารมวลชน

2022-03-02

ประกาศ!! วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2566) เป็นต้นไป มีค่าบริการตีพิมพ์บทความละ 2,400 บาท   **คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดเว้นการเก็บค่าบริการตีพิมพ์

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ วารสารการสื่อสารมวลชน

2019-06-26

     วารสารการสื่อสารมวลชน Journal of Mass Communication มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานอย่างเคร่งครัด

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

 1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานของผู้เขียนที่จัดส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 3. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้ง เมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอ หรือนำมาอ้างอิงในเนื้อหาบทความของตน
 4. ผู้เขียนต้องไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารการสื่อสารมวลชน
 5. ชื่อผู้เขียนที่ปรากฏในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานนี้จริง
 6. ผู้เขียนต้องเปิดเผยแหล่งทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ
 7. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารการสื่อสารมชนได้กำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”
 8. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำนึงถึงคุณภาพของบทความเป็นหลัก โดยพิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของผลงานที่รับประเมินอย่างแท้จริง
 4. หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักว่า ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนบทความเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ทรงคุณวุฒิควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารฯ ทราบ และปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุผลงานวิจัยที่สำคัญ และสอดคล้องกับบทความที่กำลังประเมิน แต่ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างอิงถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี้ หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่า บทความที่รับประเมินเป็นบทความที่มีความเหมือน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบโดยทันที
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่วารสารกำหนด

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความ ความสำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของนโยบายวารสาร
 2. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้ง โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์ในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียน
 3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือนำไปเป็นผลงานวิชาการของตนเอง
 5. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 6. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
 7. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนบทความหลักทันที โดยขอคำชี้แจงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ
 8. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียน
 9. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด และรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัย
 10. บรรณาธิการต้องเต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากจำเป็น

 

 

แบบฟอร์มนำส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน

2019-01-14

แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.asia/OJUkq

เปิดรับบทความ

2016-09-06

ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Journal of Mass Communication Call for Papers
The Faculty of Mass Communication cordially invites scholars, researchers, and graduate students
to submit your scholarly works joining our publication.