ประวัติความเป็นมา วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มจัดพิมพ์วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการชนปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ (Aims) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่าง ๆ มากขึ้น

ขอบเขต (Scope) วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
-    บทความวิชาการ
-    บทความวิจัย
-    บทปริทัศน์
-    บทวิจารณ์หนังสือ
โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
-    การสื่อสารมวลชน
-    วารสารศาสตร์
-    นิเทศศาสตร์
-    สาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้
โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน

กำหนดการตีพิมพ์
กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
-   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน      กำหนดเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน
-   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม   กำหนดเผยแพร่ในเดือน ธันวาคม

โดยเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยสาระบทความและแนวการเขียนจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร และผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. เมื่อส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้น โดยตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบของวารสาร เพื่อส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขเบื้องต้นหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
2. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการกลั่นกรองต่อไป บรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนให้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำวารสาร โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายฯ
- บทความละ 2,400.-บาท
- คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในหมาวิทยาลัย หรือนักศึกษาในสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: งดเว้นการเก็บค่าบริการตีพิมพ์
** บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **
3. กองบรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือควรให้ผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนพิจารณา
5. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์

ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index
และสามารถดูคำแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความได้ที่ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/about/submissions

ISSN: 2985-0665 (Print)
ISSN: 2985-0673 (Online)

ติดต่อสอบถาม
หน่วยบริหารงานวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 942705 ต่อ 106
E - mail: journalmc.cmu@gmail.com