ประวัติความเป็นมา วารสารการสื่อสารมวลชน จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มจัดพิมพ์วารสารการสื่อสารมวลชนปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่าง ๆ มากขึ้น

ขอบเขต วารสารการสื่อสารมวลชน รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
-    บทความวิชาการ
-    บทความวิจัย
-    บทปริทัศน์
-    บทวิจารณ์หนังสือ

โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

-    ด้านการสื่อสารมวลชน
-    วารสารศาสตร์
-    นิเทศศาสตร์
-    สาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้
โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน

กำหนดการตีพิมพ์

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
-   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน      กำหนดเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน
-   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม   กำหนดเผยแพร่ในเดือน ธันวาคม

โดยเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

กระบวนการพิจารณาบทความ

บรรณาธิการจะตรวจสอบขอบเขตของบทความ หากบทความอยู่ในขอบเขตของวารสารฯ จะรับไว้พิจารณาฯ หลังจากนั้น กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบในบทความ รูปแบบ และการเขียนอ้างอิง หากไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารฯ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อทำการแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์

บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยจะคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น และสถาบันที่ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดจะต้องไม่สังกัดเดียวกับผู้เขียน โดยกระบวนการพิจารณาบทความ จะเป็นแบบปกปิดสองทาง (Double Blinded) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้เขียน เช่นเดียวกับผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด(Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)
 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index
และสามารถดูคำแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความได้ที่ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/about/submissions
โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ 2,400 บาทต่อบทความ

ISSN: 1906-2591 (Print)
ISSN: 2673-0545 (Online)

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารงานวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 - 942703 ต่อ 195

e - mail: journalmc.cmu@gmail.com