ที่ปรึกษา

 

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์         

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา แย้มทัพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ฝ่ายจัดการวารสาร

 

นางสาวเกษรี ตติยะอนันต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวชมพูนุช วุฒิมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวธนภรณ์ สัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายมัฆวัต พงศ์มัฆวาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอรอนงค์ ตุ้ยแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่