วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ มีความประสงค์ที่จะสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของวารสาร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร การให้บริการ กระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารตามแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/NgMhQg5GJqyx74ai8

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
2. ความพึงพอใจต่อวารสาร
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ