เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

บทบรรณาธิการ

สิรจิตต์ เดชอมรชัย

รูปเคารพเจิ้งเหอในสังคมไทย

สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

21-52

นิทานสันสกฤตที่อ้างถึงเรื่องสุวรรณภูมิ

สยาม ภัทรานุประวัติ, นาวิน โบษกรนัฏ

53-81

วาทกรรมและอุดมการณ์เกี่ยวกับป่าในสังคมไทย

กมลรัตน์ เพ็ชรขาวเขียว, จันทิมา อังคพณิชกิจ

104-141

แนวการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การสอนแบบ แม่สอนลูก

สุมนทิพย์ วัฒนา, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, มยุรี ถาวรพัฒน์

204-233

การรับรู้เสียงพูดอันนำไปสู่การแรกรับภาษา: ผลการศึกษาจากเบบี้แล็บ

จุฑามณี อ่อนสุวรรณ, นวศรี ชนมหาตระกูล, จุฑาทิพ ดวงมาลย์, อทิตา อมรลักษณานนท์

456-488