วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
     คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
                                                           รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
                                            บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-23

การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน ในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ปูน วิเศษศรี; ประณต นันทิยะกุล, สุรพล สุยะพรหม, สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล

27-38

รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี

พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺญากาโม); พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร

50-61

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระปลัดโอภาส โอภาโส; พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร

73-83

ประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต; เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, อนุวัต กระสังข์

156-165

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท

พระธงชัย ธมฺมวโร; พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร

179-192

องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน

อภินันต์ อันทวีสิน; ชิษณุพงศ์ ทองพวง, รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ, รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์

193-208

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ

จรูญ จนฺทูปโม; พระอุดมสิทธินายก มาลัย, พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร

274-287

เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน: ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียน ตามหลักเศรษฐศาสตร์แบบพึ่งพา

กิตติพงษ์ โคตรจันทึก; พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ, พระสมุห์บัว ทีปธมฺโม

288-303

อำนาจอธิปไตยกับแนวคิดว่าด้วยเจ้าของอำนาจและการแสดงออกของประชาชน

ยุทธนา ปราณีต; อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, บวร ขมชุณศรี, กาญจนา ดำจุติ, ปนัดดา รักษาแก้ว

304-314

ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ : พูดอย่างไรให้คนเชื่อ

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร; พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

330-344