ปีที่7 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแนวทางการเผยแพร่บทความตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-29

การพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยเพื่อสังคมในอนาคตผ่าน กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ*

กนกวรรณ กุลสุทธิ์, ขจีนุช เชาวนปรีชา, จักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล, ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์

951-967

รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ภาค 1

พระครูจันทสารสุตกิจ, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

995-1006

รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต, สมศักดิ์ บุญปู่, พระครูกิตติญาณวิสิฐ

1048-1057

รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา

พระมหานัทกฤต ทีปงฺกโร, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, บรรจบ บรรณรุจิ

1098-1111

การบริหารจัดการแหล่งน้ำถาวรโดยการขุดบ่อน้ำตื้น

นนท์ ชูตินันทน์, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, พูลศักดิ์ โกสิยะวัฒน์

1112-1125

คำสอนเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนามหายาน

ทวีศักดิ์ คูวัฒนา, สุวิญ รักสัตย์, พระเมธาวินัยรส

1140-1151

การพัฒนาวิทยากรต้นแบบตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

968-980

การตีความพุทธภาวะเชิงอัตวิสัยที่มีผลต่องานวรรณกรรม สำคัญของพระอัศวโฆษ

พระมหาโกมล กมโล, ชัยชาญ ศรีหานู, คชาภรณ์ คำสอนทา, ธานี สุวรรณประทีป

1167-1178