รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

Main Article Content

พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต
สมศักดิ์ บุญปู่
พระครูกิตติญาณวิสิฐ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นรูปแบบผสมวิธี คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา จำนวน 335 ท่าน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน เพื่อใช้องค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นรูปแบบ และการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในภาพรวมมีระดับ การบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารจัดการ มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมากที่สุด ส่วนอีก 3 ด้าน คือ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน และบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2. รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย และ3) กระบวนการบริหาร 3. ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Ashworth, Allan, and Harvey, Roger C. (1994). Assessing Quality in Further and Higher Education. London: Jessica Kingsley Publishers.

Certification office and Quality of education. (2011). External Quality Assessment Guide 3th. (2011-2015) basic education. Bangkok: Certification office and Quality of education (Public Organization).

Richard, H. (1982). “How Effective is Your School?”, Education XCII, (October): 34-35.

Jarernkornburi, C. (2017). C-True Yourself Model of Thai Role Models on Dharmic Principle, Approach, and Theory. Journal of MCU Peace studies, 5(1), 140-153.

National Office of Buddhism. (2010). Political science-Buddhist State. Bangkok: National Office of Buddhism.

Patin, J. L. (1969). The administrative behavior of the junior high school principal. dissertation abstracts international, Vol.30 (No.4: 1373-A.

Phrakhruwinaithorn Chakkree Sricharumedhiyan. (2017). Developing Indicators of Learning Organization of Phrapariyattidhamma School, Division of General Education in Thailand. Journal of MCU Peace Studies. 5(2), 202-218.

Rachothon, K. (2015). The Study of Knowledge Management Status of Administrators Phrapariyattidhamma School General Education Chiangrai Province. Veridian EJournal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 8(2), 27-40.

The Scripture Department of Buddhist Studies Office of National Buddhism. (2014). Regulatory Guide about the Buddhist Scripture School. Department of General Education. Bangkok: The National Buddhist Printing Office.

Most read articles by the same author(s)