กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร: ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ.ศ.2556

Main Article Content

ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง ที่ส่งผลต่อการรณรงค์หาเสียง เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2556 2) เพื่อศึกษา กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้อยู่ในตำแหน่งกับผู้ท้าชิงที่นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ การวิจัยเอกสาร ตรวจความเที่ยงตรงด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า บริบทการเมืองทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัดที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร จะขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ์ จากพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ตลอดจนการหนุนช่วยของเครือญาติ เพื่อนพ้อง และองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้าง กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครที่นำแนวคิดการสื่อสารทางการเมือง การตลาดทางการเมือง การจำแนกส่วนทางการตลาด การวางตำแหน่งของผู้เลือกตั้ง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อสร้างเป็น กลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Aruncharoenrat, N. (2005). Election of mayors and members of the Phra Pradaeng City Council Samut Prakan Province 2004. Independent Study of Master of Public Administration. Burapha University.

Berlo, D.K. (1960). The Process of Communication ; An Introduction to Theory and Practice. San Francisco: Rinehart Press.

Chaosuankluay, C. (2003). The study of the behavior of Bangkok Metropolitan Council members. Independent Education Master of Public Administration, Burapha University.

Deutsch, K.W. (1966). The Nerves of Government. New York: The Free Press of Glance.

Giyapajja, B. (2006). People Voting Behavior in The Election of Members of The House of Representatives: Case Study In Lak Si District Bangkok. Thesis Master of Business Administration. Chandrakasem Rajabhat University.

Haenghon, P. (2008). The Process of Campaigning for Local Politicians. Independent study report of the Master of Public Administration, Khon Kaen University.

Henneberg, S. C. M., & Eghbalian, S. (2002). Kichheimer’s catch-all party: a reinterpretation in marketing terms. In N.J. O’Shaughness & S. C.M. Henneberg (Ed.s). The idea of the political marketing. Westport: Praeger.

Janbangplee, S. (2011). Strategies and Methods Used to Elect Members of The Provincial Administrative Organization Council to Be Successful in Pathum Thani Province. Independent study Master of Public Administration College of Local Administration. Khon Kaen University.

Kumthorncharoen, A. (2008). The Entry of Television Celebrities into the Membership of the House of Representative. Dissertation of Mass Communication. Graduates School. Thammasat University.

Lazarsfeld, P.F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1948). The People’s Choice. New York: Duell, Sloon and Pearce.

McNair, B. (1999). An Introduction to Political Communication. 2nd ed. New York: Routledge.

Nantawaropas, N. (2006). Political communication: a case study of the general election campaign of the Thai Rak Thai Party. Dissertation Doctor of Mass Communication. Faculty of Journalism and Mass Communication. Thammasat University.

Newman, Bruce I. (1994). The marketing of the President. California: Sage Publications Ltd.

Office of the Mukdahan Provincial Election Commission. (2013). Annual Report Office of the Election Commission 2013. Mukdahan: S.P. Publisng.

Petcharat, N. (2013). Election Campaign Strategy for the President of Ubon Ratchathani Provincial Administrative Organization: A Case Study of Election Year 2012. Dissertation Doctor. Krirk University.

Phatchana, T. (2016). Election Campaign Strategy for Chumphon Provincial Administrative Organization: A Case Study of Election Year 2012. Dissertation Doctor of Political Communication. College of Political Communication. Krirk University.

Puang-ngam, K. (2009). Thai Local Government: Principles and New Dimensions In The Future. Bangkok: Winyuchon.

Weerapong, J. (2013). The political communication of Pheu Thai Patry: a study during the year BE. 2551-2554. Dissertation Doctor of Philosophy Program. College of Political Communication. Krirk University.

Weerawat, P. (2005). Voting Behavior in The General Election in 2005 of Personnel of Chiang Mai Prince Royals College, Chiang Mai Province. Thesis Master of Political Science. Chiang Mai University.