การจัดการความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน ของสถานประกอบการ จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

กมลพร กัลยาณมิตร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน ของสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองแรงงานและความ ปลอดภัยการทำงานของสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อ การจัดการความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามสำกับกับกลุ่ม ตัวอย่างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี และการ สัมภาษณ์นายจ้างหรือผู้ประกอบการในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข-คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีพฤติกรรมใน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในระดับดี ทั้งนี้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานมีทักษะ และความรู้ จะมี ลักษณะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมากกว่าลูกจ้างที่ไม่มีทักษะและความรู้ในงานที่ ปฏิบัติ ในขณะที่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เสี่ยงอันตราย จะมีลักษณะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานน้อยกว่าลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ไม่เสี่ยงอันตรายและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Luangaram, C. (2014). Employee Safety at Factory Level of Fusun Industries Industrial Co., Ltd. Master of Business Administration, Graduate School: Pathumthani University.

Kaejornphan, K. (2005). Human Resource Management. Bangkok: SE-ED.

Choosaengchan, P. (2013). Knowledge of the Labor Protection Act. (1998). Master of Business Administration, Chiang Mai University.

Kanka, R. (2014). Large-Scale Plant Safety Law Practice Case Study in Ratchaburi Province. Rajabhat Phetchaburi University.

Hanpaetra, S. (2014). Prevention of hazards of industrial workers in Rojana Industrial Park, Phranakhonsri Ayutthaya. Thesis Master of Business Administration. Graduate School: Pathumthani University.