กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตีความพุทธภาวะเชิงอัตวิสัยที่มีผลต่องานวรรณกรรม สำคัญของพระอัศวโฆษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF