รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Main Article Content

พระครูสุตรัตโนภาส
สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม มาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมวิธี คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใช้องค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นรูปแบบ และการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรง คุณวุฒิ เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงตามลำดับ คือ หลักสูตร อาจารย์ กระบวนการเรียนการสอน งบประมาณ ปัจจัยเกื้อหนุน การวัดและประเมินผล และ นิสิต 2. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้ สร้างรูปแบบ นำรูปแบบไปใช้ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนำไป ใช้ในการปฏิบัติได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Ashworth, A. and Harvey, R.C. (1994). Assessing Quality in Further and Higher Education. London: Jessica Kingsley Publishers.

Kunaluk, K. (2000). Fundamentals of Curriculum Development. Nakhon Pathom: Silpakorn University.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (2015). History and development of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok: 21 Century.

Nyani, Y. (2018). Buddhist Cardinal Principles for Peace and Harmony. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(1), 19-29.

Phra Dhampiṭaka (P.A. Payutto). (2003). Leadership: Important to the Development of the Country. Bangkok: Thammasapha.

Panich, V. (2012). 21st Century Skills. Bangkok: Tathata publication.

Phrakrunonthakitkosol (Sirichai Kokrathok). (2019). The Development of Change Management Model Toward Excellence of The Buddhist Institutions. Journal of MCU Nakhondhat, 6(1), 55-69.

Phramaha Sanya khantidhammo Treesawat. (2018). A Model of Thai Sangha Administration in the Future. Journal of MCU Peace Studies, 6(1), 711-728.

Phramaha Sutas Tissaravadee et al. (2018). The Development of Internal Quality Assurance System For Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Retrieved: October 17, 2018. From: http://qa.mcu.ac.th/qa_artcles.php?ars_id=5

Pinyonatthagarn, D. (2018). Mind and Enlightenment in Buddhism. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(1), 31-44.

Most read articles by the same author(s)